Rozmiar: 6684 bajtów

Główna

List_Ministra

Linki

Linki

Rozmiar: 150 bajtów

Rozmiar: 150 bajtów

Rozmiar: 150 bajtów

logo IUNG


Rozmiar: 3212 bajtów Warszawa, 13 luty 2006 r.
MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
Krzysztof Jurgiel
ROWwr-mj-821-2-OS2-5-1787 /06

Dotyczy: Weryfikacji istniejących obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na terenach nizinnych w Polsce, na potrzeby programowania dla rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013, jako kontynuacji działania w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2004 - 2006.

Szanowni Burmistrzowie i Wójtowie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zainicjowane zostały prace nad uszczegółowieniem wydzielenia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW). Działanie ONW będzie wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich (PO ROW) na lata 2007-2013 opracowywanego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. UE L 277 z 21.10.2005). Wspomniane rozporządzenie Rady (WE), nie wprowadza zmian w zakresie kryteriów kwalifikacji obszarów ONW do co najmniej 2010 roku. W związku z tym, uszczegółowienie zostanie wykonane w oparciu o dotychczasowe kryteria wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków Sekcji Gwarancji EFGiOR. Zasady kwalifikowania gmin i obrębów ewidencyjnych do ONW zostały szczegółowo opisane w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), który został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 listopada 2004 r. (M.P. Nr 56, poz. 958).

Podstawową funkcją działania ONW jest wsparcie gospodarstw na terenach zagrożonych wyludnianiem oraz zapobieganie degradacji krajobrazu w wyniku odłogowania gruntów najsłabszych. Zadaniem płatności ONW jest stworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu produkcji rolniczej na obszarach marginalnych pod względem demograficznym oraz potencjału produkcyjnego wynikającego z naturalnych ograniczeń siedliskowych. Płatność ONW rekompensuje trudne warunki do produkcji rolnej. Sposób i kryteria wydzielenia ONW przyjęty w Polsce został uzgodniony z Komisją Europejską i opiera się na kryteriach demograficznych oraz waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, za pomocą mierzalnych wskaźników charakteryzujących jakość gleb, stosunki wodne, rzeźbę terenu oraz klimat. Przyjęte wskaźniki mają charakter ilościowy i są wyliczane w oparciu o jednolitą metodykę dla całego kraju na podstawie danych bonitacji gruntów, waloryzacji przydatności gleb na podstawie punktacji kompleksów glebowych, obrazowanych na mapach glebowo-rolniczych, numerycznego modelu terenu (rzeźba) oraz danych meteorologicznych z wielolecia. Takie podejście umożliwia oszacowanie warunków w oparciu o metody parametryczne z wykorzystaniem obiektywnych danych przestrzennych.

Na obecnym etapie prac nad PO ROW planowane jest uwzględnienie dodatkowych obszarów ONW poprzez uszczegółowienie waloryzacji jakości przestrzeni produkcyjnej do poziomu obrębu ewidencyjnego, we wszystkich gminach, w których proces ten nie został do tej pory przeprowadzony. Stworzy to szansę na uzyskanie płatności przez gospodarstwa położone w obrębach ewidencyjnych gmin wiejskich oraz wiejskich części gmin miejsko-wiejskich, które nie mogą być zakwalifikowane do ONW w całości.

W licznych pismach kierowanych do MRiRW postulowano konieczność wykonania analizy możliwości zakwalifikowania do ONW obrębów w gminach, które nie zostały poddane analizie uszczegóławiającej w 2004 roku, a charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem naturalnych warunków siedliskowych decydujących o produkcji rolnej do produkcji rolnej. Obecna inicjatywa jest spełnieniem tych postulatów i oczekiwań.

W związku z tym informuję, że podległy mi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB) przeprowadzi uszczegółowienie ONW na terenie Państwa gminy po złożeniu przez Państwa załączonego wniosku. W pierwszym etapie konieczne będzie przekazanie do Instytutu zestawień powierzchniowych bonitacji gruntów na formularzach dostępnych na stronie internetowej IUNG-PIB http://www.lfa.iung.pulawy.pl Na podstawie tych danych zostanie ustalone prawdopodobieństwo występowania obszarów ONW w poszczególnych obrębach ewidencyjnych, o czym zostaniecie Państwo poinformowani odrębnym pismem. W drugim etapie przeprowadzona zostanie analiza szczegółowa i wydzielenie wskaźnika waloryzacji, do czego niezbędnym będzie dostarczenie przez Państwa danych o przebiegu granic obrębów w postaci cyfrowej bądź na mapach topograficznych w skali 1:10 000 zgodnie z załączoną instrukcją.

Na obecnym etapie proszę o przesłanie do Instytutu wniosku wstępnego wraz z danymi bonitacji gruntów, zamieszonymi w formularzu pliku Excel pobranym z powyższej strony internetowej bądź, w przypadku wystąpienia trudności technicznych, przesłanym przez IUNG-PIB drogą elektroniczną bądź pocztą.

Mając na względzie interes społeczności rolniczej działającej na terenie gminy proszę o dołożenie wszelkich starań o pozyskanie i przekazanie do Instytutu niezbędnych danych. Jednocześnie informuję, że z tytułu prac wykonywanych przez Instytut gmina nie poniesie żadnych kosztów, poza kosztami własnymi pozyskania i przekazania danych bonitacji gruntów i danych o przebiegu granic obrębów. Państwa współpraca w tym względzie warunkuje możliwość przeprowadzenia procesu wydzieleń dodatkowych obszarów ONW na terenie gminy i pozyskania w ten sposób dodatkowych, często znaczących w skali gminy środków dla gospodarstw działających w najtrudniejszych warunkach siedliskowych. Prace nad uszczegółowieniem ONW do poziomu obrębu będą trwały od marca do sierpnia 2006 roku, przy czym ze względów technicznych przyjęto, że zakończenie terminu składania wniosków wstępnych upłynie 30 marca 2006, z możliwością przedłużenia w obiektywnie uzasadnionych przypadkach do 15 kwietnia br. Z uwagi na fakt, że dane bonitacji gruntów są dostępne w gminie, zakładam, że termin ten daje pełną możliwość uczestnictwa w procesie uszczegółowienia ONW.

Podpisany oryginał wniosku zgodnego z załączonym formularzem proszę kierować na adres: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach- Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, z dopiskiem LFA. Wraz z wysłaniem wniosku należy przekazać pocztą elektroniczną na adres onw@iung.pulawy.pl dane bonitacji gruntów, koniecznie zestawione w pliku Excel pobranym ze strony internetowej http://www.lfa.iung.pulawy.pl , na której znajdują się szczegółowe informacje o przebiegu prac.

Z poważaniem,
MINISTER
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel
Pobierz plik Rozmiar: 1201 bajtów